Acasă » REGIONAL » ANUNT. RAGCL Pascani ANGAJEAZA prin concurs auditor intern
pmp

ANUNT. RAGCL Pascani ANGAJEAZA prin concurs auditor intern

R.A.G.C.L. Paşcani, cu sediul în Paşcani, str.Moldovei, nr.21, jud. Iaşi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de auditor intern.

Condiții de desfăşurare a concursului

Concursul constă în 3 etape:

 • selecţia dosarelor depuse pentru înscrierea la concurs
 • proba scrisă, din bibliografia specifică postului, care se va desfăşura la sediul unităţii la o data ce va fi stabilita ulterior
 • interviu

Condiţii de participare la concurs

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 1. are cetaţenie română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de execiţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii;
 7. vechime de minim 5 ani în funcţia de auditor intern.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de înscriere la secretariatul R.A.G.C.L. Paşcani care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului unităţii;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniu, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite de auditorul intern se realizează pe baza:

– corespondenţei disciplinelor înscrise în foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare şi în certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională, acordate în condiţiile legii, cu domeniile din cadrul general de competenţe profesionale, finalizate cu diplome sau certificate de absolvire cu recunoaştere naţională;

– pentru domeniile care nu se regăsesc în cadrul foilor matricole sau în echivalent, auditorul intern trebuie să-şi dovedească pregătirea profesională prin programe organizate de instituţii autorizate, finalizate prin diplome sau certificate de absolvire cu recunoaştere naţională;

– copia carnetului de muncă şi originalul, adeverinţa care să ateste vechimea în muncă;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

– adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată de medicul de familie al candidatului;

– curriculum vitae;

Dosarele de înscriere incomplete nu vor fi selectate în vederea participării la concurs.

            Bibliografia în vederea participării la concurs

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora:

 • Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţilor instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

–    Ordinul MFP nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice;

–   Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

–   Ordinul MFP nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoara activitatea de control financiar preventiv propriu;

–   Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată

–   Ordinul MFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, cu modificările și completările ulterioare;

–   HG nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

–   OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

–   Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acestora, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

–   Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată;

–   Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă ale unităților socialiste;

–   Legea nr.225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006;

–   Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;

–   Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată.

About Redacția

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Verificare antispam *

x

Vezi și

Domeniul de milioane în care Florian Coldea a investit banii din traficul de influență! Prețul exorbitant al vilei în care se va muta fostul cap al SRI

Florian Coldea a strâns o adevărată avere imobiliară în ultimii ani, totul datorită serviciilor de ...