Acasă » REGIONAL » Pascani » ANUNŢ CONCURS SC CLP ECO-SALUBRITATE SA
pmp

ANUNŢ CONCURS SC CLP ECO-SALUBRITATE SA

 

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA, cu sediul în Paşcani, Str. Morilor, nr.14, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată (determinata pentru primele 2 luni) a postului de Expert achiziții publice cod COR 214946, studii superioare, în cadrul Compartimentului  Achiziţii Publice.

 

Condiţiile de participare la concurs

 

–          Studii superioare tehnice, economice, administrative sau juridice;

–          Experiență minim 3 ani în domeniul studiat.

–          Certificat de competență recunoscut pentru ocupația expert achiziții publice.

–          Cunoștințe utilizare SEAP.

 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Concursul constă în 3 etape:

Ø  Selecţia dosarelor de înscriere;

Ø  Proba scrisă, care consta in raspunsurile la un set de 10 intrebari din bibliografia specifica, se va desfăşura la sediul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcani în data de 07.03.2016,începând cu ora 10 00;

Ø  Interviul se va desfăşura la sediul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcani în data de 09.03.2016, începând cu ora 10 00;

 1. Condiţiile de participare la concurs :

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediu şi pe site-ul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcaniwww.ecosalubritate.ro .

Alte relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul Resurse Umane şi la numărul de telefon 0232/763400.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de  înscriere la compartimentul Resurse umane din cadrul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcani, în termen de 10 de zile de la publicarea anunţului, până pe datade02.03.2016 (inclusiv), ora 16 00  care va conţine următoarele documente:

  a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului societatii;

 1. b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precumşi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie,  livret militar, livret de familie);
 2. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;recunoasterea competentelor profesionale dobandite de auditorul intern se realizeaza pe baza:
  – corespondentei disciplinelor inscrise in foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare si in certificatele de absolvire cu recunoastere nationala, acordate in conditiile legii, cu domeniile din cadrul general de competente profesionale, finalizate cu diplome sau certificate de absolvire cu recunoastere nationala;
  – pentru domeniile care nu se regasesc in cadrul foilor matricole sau in echivalent, auditorul intern trebuie sa isi dovedeasca pregatirea profesionala prin programe organizate de institutii autorizate, finalizate prin diplome sau certificate de absolvire cu recunoastere nationala;
 3. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 4. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 5. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 6. g) aviz neuropsihiatric;
 7. h) curriculum vitae;
 8. i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea sau în copii legalizate.

Dosarele de inscriere incomplete, nu vor fi selectate in vederea participarii la concurs.

III. Bibliografia în vederea participării la concurs. Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora :

–          Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de

concesiune de servicii actualizată;

–         Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

–          Ordinul nr. 302/2011 al A.N.R.M.A.P privind aprobarea formularelor standard ale

Procesului –verbal al ședinței de deschidere a ofertelor și Raportului procedurii, aferente precedurilor de atribuire a contactelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

–          Ordinul nr. 314/2010 al A.N.R.M.A.P privind punerea in aplicare a certificatului de

participare la licitaţii cu oferta independentă;

–          HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.

925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări

publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

–          HG nr. 801/2011 pentru modificarea şi completarea HotărâriiGuvernului525/2007

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

–          Ordin ANRMAP nr.509 din 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selecţie.

–          Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare;

–          Legea nr. 101/2006, serviciului de salubrizare a localităţilor,republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

About Redactia

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Verificare antispam *

x

Vezi și

TikTok se pregătește să lanseze o nouă platformă. Va concura în mod direct cu Instagram 

TikTok se pregătește să-și extindă orizonturile prin lansarea unei noi aplicații dedicată fotografiilor, numită TikTok ...